top of page

Betingelser

Flytteservice

Vedrørende flyttetransport. 

 

Nedenfor er anvendt følgende betegnelser:

 

 • Ved FIRMAET forstås MB transport.

 • Ved KUNDEN forstås ejeren, som respektive den der på ejerens vegne – eller i øvrigt legitimeret hertil af denne bestiller flytningen.

 

BETINGELSER FOR FLYTTETRANSPORT

1. Vilkår. 

Vilkår, som ikke fremgår af nærværende betingelser, eller af særlig skriftlig aftale mellem parterne, kan ikke gøres gældende.

 

2. Ansvar. 

a. Firmaet bærer ansvaret som fragtfører.

 

b. Firmaet er dog kun ansvarlige for bortkomst eller skade, som skyldes fejl eller forsømmelser hos firmaet eller det af dette antagne mandskab. Firmaet er således f. eks. ikke ansvarlige for tab, der skyldes force majeure eller godsets egen beskaffenhed (herunder at godset ikke kan tåle påvirkninger der normalt forekommer under flytte transport og opbevaring).

 

c. Firmaet er ikke ansvarlig for angreb af skadedyr af nogen art, som ikke kan tilregnes firmaets forhold.

 

d. Kunden har pligt til skriftlig at gøre firmaet opmærksom på, at der er tale om særligt værdifuldt gods, såsom antikviteter, kunstgenstande, malerier, orientalske tæpper, m.v., guld, sølv, ædelstene og penge.

 

e. Firmaet er uden ansvar for bortkomst eller skade, der skyldes behandling, nedpakning, læsning, stuvning, aflæsning og udpakning foretaget af kunden eller personer, der handler på dennes vegne.

 

f. Firmaet kan ikke stilles til ansvar for skader, opstået i forbindelse med vind og vejr. Det er til enhver tid kundens ansvar at pakke møbler og o.lign. forsvarligt ind, så de kan tåle flytning i vind og vejr.

 

g. Firmaet kan ikke stilles til ansvar for bortkommet effekter som er opstået under flytningen. Det er til enhver tid kundens ansvar at melde bortkommet effekter til egen indboforsikring.

 

3. Erstatning.
a. Firmaets erstatningspligt begrænses til genanskaffelsesprisen umiddelbart inden skaden indtrådte, idet affektionsværdien eller anden særlig værdi ikke erstattes, medmindre firmaet på kundens opfordring udtrykkeligt i aftalen har påtaget sig et videregående ansvar for nøje specificerede genstande.


b. Når erstatning for fuld nyværdi er betalt, overgår ejendomsretten til det bortkomne/beskadigede gods til firmaet.


c. I stedet for kontant erstatning kan firmaet efter aftale med kunden levere nye effekter, identiske med de bortkomne/beskadigede, eller efter aftale med kunden lade udføre en håndværksmæssig korrekt reparation af beskadigelserne.

 


4. Skadesikring:
Firmaet dækker ikke ridser, skrammer og lignende på gulve, vægge, døre og karme. Det er til enhver tid kundens ansvar, at tildække disse overflader for, at undgå eventuelle skader ved fra- og tilflytning af indbo. Ligeledes kan firmaet ikke stilles til ansvar for skader på opgang, herunder gulvbelægning, vægge og opgangs lamper.

Ligeledes er det til enhver tid, kundens ansvar at indpakke møbler o.lign. i korrekt emballage, såsom bobleplast, stræk plast og/eller bølgepap for at sikre en optimal beskyttelse af møblet og/eller overflader, på bordplader, skabsplads o.lign. Firmaet kan derfor ikke stilles til ansvar for buler, skrammer og ridser som kan opstå i forbindelse med almindelig flytning af effekterne, såfremt de ikke har været forsvarligt indpakket og gjort klar til transport/flytning.


 

5. Reklamationer 

Krav om erstatning bør skriftligt tilstilles firmaets kontor. Ved synlige mangler skal reklamationen sendes straks, i andre tilfælde uden ugrundet forsinkelse og senest 24 timer efter henholdsvis flygtninges afslutning eller godsets udlevering.

 

SÆRLIGE BETINGELSER VEDRØRENDE FLYTTETRANSPORT 

6. Transport Opgavens omfang 

a. Transporten omfatter, medmindre andet er aftalt, ned- og opbæring, kørsel samt løs anbringelse af flyttegodset efter kundens anvisning på den nye plads. Af- og påmontering foretages kun ifølge særlig aftale.

 

b. Særlig aftale må træffes, hvis kunden ønsker ind- og udpakning foretaget af firmaet, eller hvis transporten omfatter genstande der vejer over 75 kg.

 

7. Transport af farligt gods. 

a. Modtages farligt gods til transport, skal kunden give firmaet nøjagtige skriftlige oplysninger, om hvori faren består og om de forsigtighedsregler, som skal iagttages.

 

8. Betaling for flyttetransport. 

a. Tilbud er gældende i 7 dage fra afgivelse og sker på basis af de på tilbudsdagen gældende arbejdslønninger, takster, fragter og valutakurser m.v.

 

b. Firmaet opkræver fragtbetaling ved arbejdets afslutning, medmindre andet er særskilt aftalt.

 

c. Hvis en bestilt opgave afbestilles af kunden 24 timer før selve transporttiden, er MB Transport berettiget til at afkræve kunden et gebyr paa 50% af den aftalt pris. Hvis opgaven afbestilles af kunden 48 timer før den, aftalte transporttid, saa vil gebyret være paa 25% af den aftalte pris.

 

SÆRLIGE BETINGELSER FOR UDLANDSFLYTNINGER 

9. Generelt 

Udover førstnævnte fælles og særlige betingelser gælder ved udlandsflytninger: 

a. Kunden erklærer med sin underskrift på ordrebekræftelsen, at der ikke befinder sig toldpligtigt eller ulovligt gods i indboet (f.eks. tobak, spiritus, pornografi, narkotika, våben m.v.)


b. Jfr. punkt 8 a forbeholder firmaet sig ret til en regulering af den aftalte pris, såfremt der 7 dage efter tilbudsdagen sker udefra kommende ændringer med hensyn til takster, fragter, afgifter og valutakurser, og snarest muligt informerer kunden om dette. Betaling ved udlandsflytninger sker før på- eller aflæsning af godset, medmindre andet er særskilt aftalt.

Godstransport

 

Vedrørende godstransport. 

Nedenfor er anvendt følgende betegnelser:

 

 • Ved FIRMAET forstås MB transport.

 • Ved KUNDEN forstås ejeren, som respektive den der på ejerens vegne – eller i øvrigt legitimeret hertil af denne bestiller transport.

 

BETINGELSER FOR GODSTRANSPORT

1. Vilkår. 

Vilkår, som ikke fremgår af nærværende betingelser, eller af særlig skriftlig aftale mellem parterne, kan ikke gøres gældende.

 

2. Ansvar. 

a. Firmaet bærer ansvaret som fragtfører.

 

b. Firmaet er dog kun ansvarlige for bortkomst eller skade, som skyldes fejl eller forsømmelser hos firmaet eller det af dette antagne mandskab. Firmaet er således f. eks. ikke ansvarlige for tab, der skyldes force majeure eller godsets egen beskaffenhed (herunder at godset ikke kan tåle påvirkninger der normalt forekommer under flytte transport og opbevaring).

 

c. Firmaet er ikke ansvarlig for angreb af skadedyr af nogen art, som ikke kan tilregnes firmaets forhold.

 

d. Kunden har pligt til skriftlig at gøre firmaet opmærksom på, at der er tale om særligt værdifuldt gods, såsom antikviteter, kunstgenstande, malerier, orientalske tæpper, m.v., guld, sølv, ædelstene og penge.

 

e. Firmaet er uden ansvar for bortkomst eller skade, der skyldes behandling, nedpakning, læsning, stuvning, aflæsning og udpakning foretaget af kunden eller personer, der handler på dennes vegne.

 

f. Firmaet kan ikke stilles til ansvar for skader, opstået i forbindelse med vind og vejr. Det er til enhver tid kundens ansvar at pakke møbler og o.lign. forsvarligt ind, så de kan tåle transport i vind og vejr.

 

g. Firmaet kan ikke stilles til ansvar for bortkommet effekter som er opstået under transporten. Det er til enhver tid kundens ansvar at melde bortkommet effekter til egen indboforsikring.

 

3. Erstatning.
a. Firmaets erstatningspligt begrænses til genanskaffelsesprisen umiddelbart inden skaden indtrådte, idet affektionsværdien eller anden særlig værdi ikke erstattes, medmindre firmaet på kundens opfordring udtrykkeligt i aftalen har påtaget sig et videregående ansvar for nøje specificerede genstande.


b. Når erstatning for fuld nyværdi er betalt, overgår ejendomsretten til det bortkomne/beskadigede gods til firmaet.


c. I stedet for kontant erstatning kan firmaet efter aftale med kunden levere nye effekter, identiske med de bortkomne/beskadigede, eller efter aftale med kunden lade udføre en håndværksmæssig korrekt reparation af beskadigelserne.

 


4. Skadesikring:
Firmaet dækker ikke ridser, skrammer og lignende på gulve, vægge, døre og karme. Det er til enhver tid kundens ansvar, at tildække disse overflader for, at undgå eventuelle skader ved fra- og tilflytning af indbo. Ligeledes kan firmaet ikke stilles til ansvar for skader på opgang, herunder gulvbelægning, vægge og opgangs lamper.

Ligeledes er det til enhver tid, kundens ansvar at indpakke gods i korrekt emballage, såsom bobleplast, stræk plast og/eller bølgepap for at sikre en optimal beskyttelse af møblet og/eller overflader, på bordplader, skabsplads o.lign. Firmaet kan derfor ikke stilles til ansvar for buler, skrammer og ridser som kan opstå i forbindelse med almindelig flytning af effekterne, såfremt de ikke har været forsvarligt indpakket og gjort klar til transport/flytning.


 

5. Reklamationer 

Krav om erstatning bør skriftligt tilstilles firmaets kontor. Ved synlige mangler skal reklamationen sendes straks, i andre tilfælde uden ugrundet forsinkelse og senest 24 timer efter godsets udlevering.

 

SÆRLIGE BETINGELSER VEDRØRENDE GODSTRANSPORT 

6. Transport Opgavens omfang 

a. Transporten omfatter, medmindre andet er aftalt, ned- og opbæring, kørsel samt løs anbringelse af godset efter kundens anvisning på den nye plads. Af- og påmontering foretages kun ifølge særlig aftale.

 

b. Særlig aftale må træffes, hvis kunden ønsker ind- og udpakning foretaget af firmaet, eller hvis transporten omfatter genstande der vejer over 75 kg.

 

7. Transport af farligt gods. 

a. Modtages farligt gods til transport, skal kunden give firmaet nøjagtige skriftlige oplysninger, om hvori faren består og om de forsigtighedsregler, som skal iagttages.

 

8. Betaling for godstransport. 

a. Tilbud er gældende i 7 dage fra afgivelse og sker på basis af de på tilbudsdagen gældende arbejdslønninger, takster, fragter og valutakurser m.v.

 

b. Firmaet opkræver fragtbetaling ved arbejdets afslutning, medmindre andet er særskilt aftalt.

 

c. Hvis en bestilt transportopgave på grund af forhold, som kunden er ansvarlig for, ikke kan udføres som aftalt, skal MB Transport være berettiget til at få dækket dokumenteret tab det måtte lide, idet vederlaget dog ikke kan overstige den aftalte pris for transporten. Denne bestemmelse træder dog ikke i kraft, såfremt ændringen af det aftalte skyldes forhold, som kunden beviseligt ikke har kunnet undgå, og hvis følger kunden var ude af stand til at hindre, og kunden har meddelt firmaet dette senest 24 timer og ved virksomhedsflytninger senest 3 hverdage før den aftalte tid for opgavens begyndelse.

 

SÆRLIGE BETINGELSER FOR UDLANDSTRANSPORT 

9. Generelt 

Udover førstnævnte fælles og særlige betingelser gælder ved udlandstransport: 

a. Kunden erklærer med sin underskrift på ordrebekræftelsen, at der ikke befinder sig toldpligtigt eller ulovligt gods (f.eks. tobak, spiritus, pornografi, narkotika, våben m.v.)


b. Jfr. punkt 8 a forbeholder firmaet sig ret til en regulering af den aftalte pris, såfremt der 7 dage efter tilbudsdagen sker udefra kommende ændringer med hensyn til takster, fragter, afgifter og valutakurser, og snarest muligt informerer kunden om dette. Betaling ved udlandstransport sker før på- eller aflæsning af godset, medmindre andet er særskilt aftalt.

 

Rengøring 

Vedrørende rengøringsservice.

 

1. Aftalegrundlaget

a. De almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på MB transports rengøringsydelser m.v. i det omfang de ikke er blevet fraveget ved skriftlig aftale imellem os.

 

2. MB transport leverancer

a. Leveranceomfang og -kvalitet

 • MB transport leverer normalt rengøringsydelser alle ugens dage (og helligdage) i tidsrummet fra kl. 8.00 – 20.00.

 • MB transport skal levere rengøringsydelserne samvittighedsfuldt og fagligt kompetent i overensstemmelse med god professionel standard og praksis og som hovedregel på de aftalte tidspunkter.

 

b. Benyttelse af underleverandører

 • MB transport har ret til at anvende underleverandører til at udføre rengøringsydelserne. Ethvert økonomisk krav fra underleverandøren er kunden uvedkommende og alene MB transports ansvar. 

 • Det er en betingelse for anvendelse af underleverandører, at MB transport har – og bibeholder – den fulde kontrol med de arbejdsmetoder og fremgangsmåder, der anvendes af underleverandøren, og at MB transport bærer det fulde ansvar for alle skader, der forvoldes af underleverandøren.

 • Reklamationer og ros

Hvis du har bemærkninger til kvaliteten af rengøringsydelsen, skal du inden 24 timer efter rengøring besøget sende en e-mail til MB transports kontaktperson med beskrivelse af dine observationer, herunder ros eller kritikpunkter. Vi vil herefter undersøge sagen og, hvis relevant, fremkomme med forslag til håndtering af eventuelle kritikpunkter, således at kvaliteten i rengøringsydelsen opretholdes eller genoprettes.

 

c. Kundens medvirken

 • MB transport stiller krav om, at du sørger for oprydning før et rengørings besøg, så rengøringen kan udføres grundigt og effektivt.

 • MB transport forbeholder sig ret til tage billeder af hjemmets indretning til brug for dokumentation mod et evt. krav i forbindelse med udførelse af den aftalte rengøringsopgave.

 • MB transport behandler billeddokumentationen med fortrolighed.

 • MB transport sletter billeddokumentationen så snart MB transport vurderer, at det ikke længere er nødvendigt at opbevare fotografierne.

 • Har du ønsker om brug af særlige produkter eller rekvisitter, skal du informere MB transports kontaktperson derom, og, medmindre andet aftales, selv stille sådanne produkter og rekvisitter frem til medarbejdernes brug.

 • Du er som kunde er forpligtet til at give MB transport besked, hvis der sker ændringer i dine telefonnumre eller e-mail adresser, da den løbende kommunikation og fakturering sker via e-mail.

 

3. Ændringshåndtering

a. Ændring af tidspunkt for rengørings besøg

 • Du kan bestille et rengørings besøg ved at sende en email til MB transports kontaktperson eller via tlf, senest dagen inden rengøring besøget skulle finde sted. Ved for sen afbestilling, kan MB transport opkræve et afbestillingsgebyr på kr. 200, der medtages på næste faktura.

 • MB transport kan flytte et aftalt rengørings besøg inden for samme uge, men du får selvfølgelig besked om flytningen hurtigst muligt og senest på dagen for det aftalte rengørings besøg. Aflysninger fra vores side er yderst sjældne, men kan selvfølgelig opstå, især ved samtidig sygdom hos flere medarbejdere eller i ferieperioder.

 • Ændring af rengøringsydelsen

Du kan fremsætte ønsker om ændringer til rengøringsydelsen ved henvendelse til MB transports kontaktperson. Baseret på dine ændringsønsker udarbejder Mb transport et nyt tilbud på den ændrede rengøringsydelse med angivelse af eventuelle ændringer til pris, rengøringsfrekvens og rengøringsdage.

 

4. Medarbejdere

a. MB transports medarbejdere

 • MB transport indestår for, at medarbejdere, der indtager en særlig betroet stilling, herunder de medarbejdere, der udfører rengøringsydelsen,, har en ren straffeattest på det tidspunkt, hvor den fortrolige stilling eller rengøringsopgaven tiltrædes. Mb transport er forpligtet til at indhente børneattest for medarbejdere, når dette er krævet i henhold til lovgivningen.

 

5. Forhold på arbejdsstedet

a. Regler på Arbejdsstedet (din bolig / kontor osv)

 • Du skal løbende informere MB transport skriftligt om eventuelle risikofaktorer, herunder risici som er specielle for det konkrete Arbejdssted.

 • MB transport vil informere sine medarbejdere og underleverandører om alle relevante regler og forskrifter vedrørende Arbejdsstedet samt drage omsorg for, at disse iagttages af medarbejderne og underleverandørerne. MB transport medarbejdere og underleverandører skal i øvrigt efterleve dine rimelige anvisninger og instruktioner angående adgang, ophold, sikkerhed og adfærd på Arbejdsstedet.

 • Du skal give MB transports medarbejdere og underleverandører uhindret tilgang til installationer på Arbejdsstedet for levering af strøm, vand, afløb, renovation og andre tilsvarende og for rengøringsydelsen nødvendige ressourcer, bortset fra rengøringsmidler og -udstyr.

 

6. Betalingsbetingelser

a. Afgifter m.v.

 • Alle priser er angivet i danske kroner. Alle ved Aftalens underskrift gældende afgifter, herunder moms, er inkluderet i de angivne priser.

b. Betalingsbetingelser

 • MB transport fakturaer er forfaldne til betaling ved modtagelsen med sidste rettidige betalingsdag den 1. i måneden efter fakturering måneden. Ved forsinket betaling fremsendes rykkerskrivelse med opkrævning af rykkergebyr på kr. 75,00 pr. rykker.

 

7. Forsikringer

 • MB transport har tegnet lovpligtig arbejdsskadeforsikring.

 • Du skal tegne og i Aftalens løbetid opretholde sædvanlig indboforsikring og, hvor Arbejdsstedet er en villa, tillige bygningsbrandforsikring, der som minimum skal dække skader og tab som følge af brand, eksplosion, vand og tyveri, herunder skader på eller tab af indbo og andre genstande, der befinder sig på Arbejdsstedet.

 

8. Fortrolighed

 • MB transport, dets medarbejdere og underleverandører er uden tidsmæssig begrænsning forpligtet til at iagttage ubetinget tavshed i forhold til hvad de pågældende måtte erfare om dig og dine forhold i forbindelse med Aftalens indgåelse og rengøringsydelsens og øvrige arbejders udførelse.

 • MB transport hæfter for egne og underleverandørers medarbejderes tilsidesættelse af den i dette afsnit 9.1 nævnte tavshedspligt.

 • MB transport er dog berettiget til at bruge dig som kunde reference i markedsføringsøjemed, såfremt dette sker på en retvisende, saglig og relevant måde.

 

9. Ansvar og ansvarsbegrænsninger

a. Ansvar

 • Med de forbehold, der følger af pkt. 9.b, er Parterne erstatningsansvarlige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler.

 

b. ANSVARSBEGRÆNSNINGER

 • Krav fra kunden, herunder krav på prisnedslag og erstatning, skal - hvis ikke det skal fortabes - være fremsat skriftligt overfor MB transport uden ugrundet ophold efter, at kunden er blevet bekendt med kravets eksistens men under alle omstændigheder ikke senere end 24 timer efter, at den eller de for skadens indtræden relevante begivenheder er indtruffet.

 • Ingen af parterne er ansvarlige for den anden parts indirekte tab og følgeskader

 • Eventuel tilsidesættelse af de aftalte ansvarsbegrænsninger og friholdelse bestemmelser følger dansk rets almindelige regler.

 • Der er en selvrisiko for kundens vedkommende på kr. 1.000 pr. skade


 

10. Force majeure

 • Ingen af Parterne skal være ansvarlig over for den anden Part for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen, såfremt den manglende opfyldelse skyldes forhold eller omstændigheder, som er uden for den pågældende Parts kontrol (herunder brand, krig, handels- og valutarestriktioner, naturkatastrofer, afbrydelser eller sammenbrud i energiforsyningen, almindelig vareknaphed, knaphed på transportmidler, strejke eller lockout) og som Parten ikke med rimelighed kunne have forudset, undgået eller overvundet.

 

 

Opdateret d. 14  november  2022

bottom of page